Islamic Quiz syllabus

Aaaj ke Sawalath enme se honge


REFERENCE – Topic

✦: Al Quran : Tum Ahle kitab ko Adam Alaihi Salam ke do beto (Habil aur Qabil) ka Qissa sahi taur par padh kar suna do, jab in dono ne qurbani ki inmein se ek ki qurbani qubool ho gayi aur dusre ki na huyee to isne (Qabil ne) kaha : Mein tujhe maar dalu ga isne (Habil ne) jawab diya : Allah parhezgaro hi se qubool karta hai Agar tu mujhe qatl karne ke liye haath uthaye ga to mein tujhe qatl karne ke liye haath na uthao ga ,Main Allah Subhanahu se darta hun, Main chahta hoon ke mera aur apna gunah tu hi samet le aur dozakhi ban jaye aur zalimo ki yahi saza haiPhir ise iske nafs ne apne bhai ke khoon par razi kar liya aur usne usko yani Habil ko maar dala aur woh nukhsaan uthane walo mein se hogaya
Al Quran : Surah Al Maida 27-30

REFERENCE – Topic

✦: Rasool-Allah Sal-Allahu Alaihi Wasallam ne farmaya tum mein se koi cheenke (sneezing ) to ‘Al-Hamdulillah’ kahe aur uska bhai ya uska saathi ‘Yar-hamuka-llah’(ALLAH tum par raham karey) kahey, jab saathi Yarhamukallah kahe to uske jawab mein cheenkne wala kahe Yahdikumul-lah wa Yuslih balakum (yani Alllah tumhe seedhe raaste par rakhe aur tumhare haalat durast karey)
Sahih Bukhari 6224