Al Quran : Nabee ki Biwiyan unki (momeeno ki ) Maa hain

Bismillah hir-Rahman nir-Rahim   Al Quran : Nabee momeeno par unki jaano se bhi   Ziyada haq rakhtey hain aur Nabee ki Biwiyan unki  (momeeno ki ) Maa hain    [...]